Portal de transparència

Tota la informació al teu abast

Portal de transparència

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que preveu la creació i el desenvolupament del portal de la transparència, es publica en esta pàgina la informació objecte d’esta corresponent a la fundació Centre Internacional per a la Investigació de l’Envelliment (ICAR).

A través d’este portal de transparència es facilita l’accés dels ciutadans a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la llei i altra informació addicional de rellevància.

La Llei 19/2013 establix el dret a l’accés a la informació que s’iniciara amb la presentació de la corresponent sol·licitud. Per a exercir este dret cal emplenar el formulari següent, firmat amb DNI electrònic o un altre certificat emés per un altre prestador qualificat de servicis electrònics de confiança, enviar-lo a info@icarfundacion.com o per correu contra reemborsament amb la seua documentació identificativa corresponent a l’adreça següent:

Centre Internacional per a la Investigació de l’Envelliment (ICAR)
C/ Juan de Villanueva, 28
Elx Campus Tecnològic (Edifici 77a)
03203 Elx (Alacant)

A través d’este portal de transparència es facilita l’accés dels ciutadans a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la llei i altra informació addicional de rellevància.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ:

Escriptures públiques.

Estatuts

Organigrama

Patronat funcional.

Procediments i normativa:

– Procediments:

– Comprovació de factures i pagament a proveïdors.

– Contractació de personal.

– Normativa:

– Responsabilitat social corporativa.

– Pla digualtat.

– Manual de prevenció blanqueig de capitals.

– Política de qualitat.

Ocupació

– Model CV Fundació ICAR.

– Ira Portal d’ocupació →

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA:

Auditoria.

Inventari.

Contractes subscrits.

Convenis.

Comptes anuals.

Memòria anual.

Pla d’actuació.

Termini mitjà de pagament a proveïdors.

Subvencions, donacions i ajuts.

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

Informació relativa jurídica.