Termes i condicions d’ús del lloc web

1. Termes legals

1.1. 1.1. Avís legal

 

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es faciliten les dades següents relacionades amb este lloc web.

Este document regula l’ús del lloc web al qual vosté (d’ara endavant, l’”usuari”) acaba d’accedir i que el Centre Internacional per a la Investigació de l’Envelliment, fundació de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, “ICAR”), posa a disposició dels usuaris d’internet (d’ara endavant, indistintament, el “lloc web” o “portal web”).

Estos termes i condicions d’ús del lloc web es completen amb i) les condicions generals de contractació de servicis; ii) la política de privacitat i protecció de dades personals; iii) la política de cookies.

1.2. 1.2. Dades del responsable del lloc web

 

Denominació social: Centre Internacional per a la Investigació de
l’Envelliment, fundació de la Comunitat Valenciana.
Domicili social: C/ Severo Ochoa, 30, 03203 Elx (Alacant)
CIF: G-67890228
Telèfon: 965050445
Fax:
Adreça electrònica: info@icarfundacion.com
Inscrita en el Registre de fundacions de competència estatal amb núm. de registre: 248A
Nom de domini del lloc web: icarfundacion.com

1.3. 1.3. Objecte

 

A través del lloc web, ICAR facilita als usuaris l’accés a diversos continguts, servicis, informació i dades (d’ara endavant, els “continguts”) posats a disposició de l’usuari per ICAR o per tercers proveïdors de servicis i continguts. La prestació del servici del lloc web té una durada limitada al moment en què l’usuari es trobe connectat al lloc web o a algun dels servicis que s’hi faciliten. ICAR es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, la configuració i la localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar-los.

Dins dels continguts, ICAR pot arribar a facilitar informació de caràcter sanitari. En eixe cas, l’usuari coneix que qualssevol continguts de caràcter sanitari o de salut albergats en el lloc web tenen caràcter merament orientatiu i informatiu i NO constituïxen en cap cas un servici de diagnòstic, de tractament o de prescripció mèdica. S’advertix i s’informa l’usuari que els continguts del lloc web no poden, en cap cas, substituir la consulta presencial i personal de l’usuari amb un professional sanitari degudament qualificat.

1.4. 1.4. Acceptació

 

La utilització del lloc web atribuïx la condició d’usuari i implica la seua acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en estos termes i condicions d’ús del web, en la política de privacitat i protecció de dades personals, en la política de cookies i en les condicions generals de contractació (estes últimes, exclusivament per a aquells que contracten servicis directament a través del portal web) vigents en el moment en què l’usuari hi accedisca, de manera que si este no està d’acord amb qualsevol de les condicions ací establides, no ha de fer servir ni accedir a este lloc web. ICAR es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament i amb deteniment este document complet, en totes aquelles ocasions en què es propose l’ús o utilització del lloc web, ja que este pot patir modificacions.

Així mateix, ICAR es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar
el lloc web en qualsevol moment.

Totes aquelles persones físiques o jurídiques residents o domiciliades en altres països de la Unió Europea o fora de la Unió Europea s’han d’assegurar que l’accés i ús del lloc web o del seu contingut els està permés, de conformitat amb la seua pròpia legislació nacional. En qualsevol cas, l’accés i ús del lloc web per part d’un usuari que no complix amb el requisit de residència a Espanya s’entén fet davall la seua responsabilitat exclusiva, i s’exonera ICAR de qualsevol responsabilitat en la mesura en què així ho
permeta la legislació aplicable.

2. Condicions generals i particulars per a l’accés i ús del lloc web

2.1. 2.1. Accés i utilització del lloc web

 

L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web o dels continguts que inclou el fa de manera absolutament lliure i conscient i davall la seua responsabilitat exclusiva. L’usuari coneix que per a accedir al lloc web ha de tindre accés a internet, siga directament o indirectament, a través dels dispositius pertinents d’accés. Per a un accés, visualització i implementació correctes de determinats continguts i servicis del lloc web, l’usuari pot necessitar baixar als seus equips informàtics determinats programes, complements, connectors o altres aplicacions. Esta instal·lació és a càrrec de l’usuari, i ICAR declina qualsevol mena de responsabilitat que se’n puga derivar.

L’accés al lloc web o als continguts inclosos en este no implica cap tipus de garantia pel que fa a la idoneïtat del portal o dels continguts inclosos en este per a finalitats particulars o específiques dels usuaris. ICAR pot establir limitacions o condicions addicionals per a l’ús o l’accés al lloc web o als continguts, les quals, en tot cas, els usuaris han d’observar.

Tota la informació que facilite l’usuari ha de ser veraç. A este efecte, l’usuari garantix l’autenticitat de totes aquelles dades que comunique com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció als servicis, l’accés a continguts o a àrees restringides del portal. De la mateixa manera, és responsabilitat de l’usuari mantindre tota la informació facilitada a ICAR permanentment actualitzada de manera que responga, en cada
moment, a la situació real de l’usuari. Si més no, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faça i dels perjuís que poguera causar a ICAR o a tercers per la informació que facilite.

Amb caràcter general, per a fer ús dels servicis o accedir als continguts, els menors d’edat han d’obtindre prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes que facen els menors a càrrec seu. Com que internet fa possible l’accés de continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa els usuari que hi ha mecanismes, en particular, programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.1.1. 2.1.1. Ús autoritzat del portal i dels continguts

 

Els continguts que l’usuari pot veure estan adreçats específicament a persones o entitats que estiguen interessades a rebre informació o contractar els servicis que ICAR oferix. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i servicis, de conformitat amb i) la legislació aplicable en cada moment; ii) estos termes i condicions d’ús del lloc web; iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i iv) l’ordre públic. L’usuari s’ha d’abstindre de:

 

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web o dels continguts, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en estos termes i condicions d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels servicis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a este accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics d’ICAR, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre en la xàrcia virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics d’ICAR, dels seus proveïdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar o manipular les dades d’ICAR, tercers proveïdors i altres USUARIS.
 6. Transformar o modificar els continguts, llevat que es dispose de la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
 7. Suprimir, amagar o manipular la informació sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets d’ICAR o de tercers incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que es puguen inserir en els continguts.
 8. Obtindre i intentar obtindre els continguts usant-hi mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a este efecte o s’hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’utilitzen habitualment a internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web o dels continguts.
 9. Fer un test de penetració i vulnerabilitat en tot el domini icarfundacion.com i en la titularitat de les seues IP, excepte permís exprés per part d’ICAR.
 10. En particular, i a títol merament informatiu, l’USUARI es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material que:
  • a) de qualsevol forma siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i en la resta
   de la legislació;
  • b) induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
  • c) induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • d) incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges o servicis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
  • e) induïsca o puga induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
  • f) induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

2.2. 2.2. Condicions particulars per a l’àrea d’accés restringit (usuari registrat)

 

Per a accedir a l’àrea d’accés restringit del lloc web, l’usuari s’ha de registrar en els termes que consten al portal web, i a este efecte passarà a ser considerat un usuari registrat. Una vegada registrat, podrà accedir a este servici del lloc web mitjançant el seu nom d’usuari registrat i la contrasenya.

2.2.1. 2.2.1. Funcionament de l’àrea d’accés restringit.

 

Una vegada en l’àrea d’accés restringit, l’usuari tindrà accés a un menú amb les opcions següents:

2.2.2. 2.2.2. Obligacions de l’usuari registrat

 

A l’usuari registrat li són d’igual aplicació totes i cadascuna de les obligacions referides per a l’usuari en les condicions generals. Al seu torn, i atés el seu interés d’accedir al servici, li és exigible l’obligació de garantir la veracitat del conjunt de les seues dades facilitades. A més, l’usuari registrat és responsable de mantindre eixes dades completament actualitzades en tot moment. Si més no, l’usuari registrat és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faça i dels perjuís que cause a tercers aliens com a conseqüència d’eixe incompliment.

L’usuari registrat ha de custodiar de manera diligent i adequada la seua adreça electrònica i contrasenya i impedir l’accés a terceres persones no autoritzades i, per tant, assegurar la seua confidencialitat.

2.2.3. 2.2.3. Baixa voluntària

 

Qualsevol usuari registrat pot sol·licitar, en qualsevol moment, la seua baixa en l’àrea d’accés restringit del lloc web a través del mecanisme que conté el portal web per a eixes sol·licituds.

La baixa es durà a terme amb caràcter immediat, llevat que concórrega algun impediment que n’impossibilite la tramitació automàtica. En cas que concórrega eixe impediment, ICAR li ho farà saber de manera fefaent a l’usuari registrat a fi de resoldre eixa situació. Una vegada resolt este impediment, la baixa es tramitarà de manera efectiva.

2.3. 2.3. Drets de propietat industrial i intel·lectual

 

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts o qualssevol altres elements inserits en el lloc web (incloent-hi, sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, look-and-feel, àudio i vídeo) pertanyen a ICAR o a tercers.

L’accés al lloc web no implica, en cap cas, cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’estos drets, llevat que s’establisca expressament el contrari. Estos termes i condicions d’ús del lloc web no conferixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web o dels seus continguts diferents dels que es preveuen ací expressament.

Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a este efecte per ICAR o el tercer titular dels drets afectats.

ICAR autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, baixar i emmagatzemar els continguts o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que se n’indique, en qualsevol cas, l’origen o l’autor i que, si escau, hi aparega el símbol de copyright o notes de propietat dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització d’eixos elements, la seua reproducció, comunicació o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seua modificació, alteració, o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, cal obtindre el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracte.

2.3. 2.3. Exclusió de garanties i responsabilitat

 

2.3.1. 2.3.1. Pel funcionament del portal

 

L’accés al portal requerix servicis i subministraments de tercers, inclòs el transporte a través de xàrcies de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals no correspon a ICAR. Per això, ICAR no garantix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web o d’aquells altres llocs webs aliens a ICAR amb què s’haja establit un enllaç.

Així mateix, ICAR no és responsable en cap cas de qualssevol danys i perjuís que es puguen derivar de:

 1. la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o a aquells altres llocs amb què s’haja establit un enllaç;
 2. La interrupció en el funcionament del lloc web o errors informàtics, avaries, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies, en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;
 3. la manca d’idoneïtat del lloc web per a les necessitats específiques dels usuaris;
 4. altres danys que puguen causar terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control d’ICAR.

A fi de disminuir el risc d’introducció de virus en el lloc web, ICAR utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els continguts que introduïx en el lloc web. No obstant això, ICAR no garantix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a ICAR que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, ICAR no és responsable en cap cas de qualssevol danys i perjuís de tota naturalesa que es puguen derivar de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

ICAR adopta diverses mesures de protecció per a protegir el lloc web i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, ICAR no garantix que tercers no autoritzats no puguen tindre accés al tipus d’ús del lloc web que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en què es fa este ús. En conseqüència, ICAR no és responsable en cap cas dels danys i perjuís que es puguen derivar d’eixe accés no autoritzat.

2.3.2. 2.3.2. Per la utilització dels servicis i continguts del portal per part de l’USUARI,

 

ICAR no es fa responsable en cap cas de l’ús que l’usuari o tercers puguen fer del lloc web o dels continguts, ni dels danys i perjuís que se’n puguen derivar. ICAR no té obligació de controlar i no controla la utilització que l’usuari fa del lloc web i dels servicis. En particular, ICAR no garantix que l’usuari utilitze el lloc web, els servicis i els continguts de conformitat amb estos termes i condicions d’ús del lloc web, ni que ho facen de manera diligent i prudent. ICAR no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat de l’usuari que no s’haja registrat prèviament en els termes de l’apartat 2.2. ICAR exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa que puga ser deguda a la utilització dels servicis i els continguts per part de l’usuari o que puga ser deguda a la manca de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació que l’usuari proporcione sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjuís de tota naturalesa que puguen ser deguts a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol mena de comunicació feta a través d’este portal.

2.3.3. 2.3.3. Pels continguts de tercers

 

ICAR no edita els continguts de tercers publicats al lloc web i, en conseqüència, no garantix ni es fa responsable de la licitud, la fiabilitat, la utilitat, la veracitat, l’exactitud, l’exhaustivitat i l’actualitat d’estos continguts. ICAR no és responsable en cap cas de qualssevol danys i perjuís que es puguen
derivar de:

 1. la manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts originats per tercers;
 2. la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
 3. decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o les dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent-hi sense limitació la pèrdua de beneficis o
  oportunitats empresarials.

2.3.4. 2.3.4. Amb relació als enllaços

 

El lloc web posa a disposició de l’usuari dispositius tècnics d’enllaç, directoris i ferramentes de cerca que permeten a l’usuari accedir a pàgines o llocs web pertanyents a o gestionats per tercers. En estos casos, ICAR actua com a prestador de servicis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, de manera que només és responsable dels continguts i servicis subministrats en els enllaços, en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud de l’activitat o informació a què remeten o recomanen i no haja desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’usuari considere que hi ha un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a ICAR d’acord amb el procediment establit en l’apartat 1.1. sense que, en cap cas, esta comunicació comporte l’obligació automàtica de retirar l’enllaç corresponent. ICAR no garantix ni assumix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjuís de tota mena que puguen ser deguts a:

 • a) el funcionament, la disponibilitat, l’accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats;
 • b) el manteniment de la informació, els continguts i els servicis existents en els llocs que per algun mitjà es trobaren enllaçats;
 • c) la prestació o transmissió de la informació, els continguts i els servicis existents en els llocs enllaçats;
 • d) la qualitat, la licitud, la fiabilitat i la utilitat de la informació dels continguts i servicis existents en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat pel que fa als continguts i els servicis prestats per tercers a través del portal.

En cas que així ho estime oportú o li siga requerit per ordre judicial o administrativa, ICAR eliminarà els enllaços a aquelles pàgines web que infringisquen la legislació aplicable o lesionen els drets a tercers.

2.4. 2.4. Prohibició de comunicacions no sol·licitades

 

ICAR s’obliga a no:

 1. Recollir dades dels usuaris amb finalitats publicitàries i remetre publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi haja la seua solicitud prèvia o el consentiment exprés.
 2. Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones.
 3. Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.
 4. Utilitzar llistes de distribució a què puga accedir-se a través dels servicis.
 5. Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recollides a partir de llistes de distribució.

No obstant això, s’entén que aquell usuari que conste com a client d’ICAR o que es registre en la llista de correu electrònic d’ICAR accepta expressament la possibilitat de rebre mensualment un butlletí de notícies confeccionat per ICAR, així com qualsevol altra comunicació que ICAR considere adequada.

2.5. 2.5. Accions en cas d’incompliment

 

ICAR es reserva el dret a exercir totes les accions que estiguen disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’estos termes i condicions d’ús del lloc web.

ICAR pot retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels servicis a aquell usuari que incomplisca el que estableixen estos termes i condicions d’ús del lloc web.

2.6. 2.6. Nul·litat parcial

 

La declaració de qualsevol d’estes condicions generals i particulars com a nul·la, invàlida o ineficaç no n’afectarà la validesa o l’eficàcia de la resta, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment de qualsevol de les condicions generals i particulars ací estipulades no implica una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crea un dret adquirit per a l’altra part.

2.7. 2.7. Llei aplicable i jurisdicció

 

Este lloc web és operat i controlat per ICAR. Conseqüentment, totes les qüestions que se’n puguen derivar de l’accés o l’ús s’entenen regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola. En concret, la prestació del servici del lloc web i estos termes i condicions d’ús del portal es regixen per la llei espanyola i, específicament, per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

En la mesura en què així ho permeta la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els poguera correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals d’Alacant.